Când se sărbătoreşte ziua Europei?
Coltul copiilor

PNDR: Ce trebuie să faceți dacă ați fost selectat pentru finanțare

01 Aug 2016

Solicitanții care au fost selectați la finanțare cu fonduri europene, în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020, au la dispoziție 30 de zile lucrătoare, de la primirea Notificării, pentru a se prezenta la sediul AFIR, în vederea semnării Contractului de Finanțare. Vă prezentam în cadrul acestui articol pașii pe care trebuie să îi realizați în cazul submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Astfel, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor aferente unui Raport de Selecție lunar/final, în care sunt incluse proiectele aprobate AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanțare în vederea contractării. După soluționarea contestațiilor, proiectele eligibile cu punctajul mai mare sau egal decât ultimul proiect intrat la finanțare, AFIR notifică beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanțare în vederea contractării.

În cazul în care se vor constata neconcordanţe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului de Finanțare şi/sau între documentele încărcate on-line şi documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta Criteriile de Selecție sau condițiile de eligibilitate, Cererea de Finanțare se va declara neeligibilă/neselectata pentru finanțare, cu consecința neîncheierii Contractului de Finanțare şi încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant.

Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabila în termenii şi condițiile stabilite în Contract, care este constituit din Contractul de Finanțare şi anexele acestuia.

Cererea de Finanțare depusă de beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru beneficiar. Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze corect Planul de Afaceri pe propria răspundere.

În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea Notificării, solicitantul autorizat trebuie să se prezinte la sediul CRFIR de care aparține, în vederea semnării Contractului de Finanțare. La acest moment se va prezenta cazierul judiciar al solicitantului în care se va verifica lipsa înscrierilor care privesc sancțiuni economicofinanciare.

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea şi verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant.

Totodată, solicitanții autorizați ca PFA, II, IF (conform OG 44/2008) sau SRL cu asociat şi administrator unic sau asociați multipli (conform Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată) au obligația să prezinte documentul de la bancă cu următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului special în care se derulează operațiunile cu AFIR. La semnarea Contractului de Finanțare, beneficiarul va prezenta documentele în original pentru verificarea conformității cu documentele încărcate on-line odată cu Cererea de Finanțare.

La data semnării Contractului de Finanțare, exploatațiile agricole care şi-au calculat volumul sprijinului din animale (pasări, bovine, ovine, caprine, porcine) trebuie să prezinte documentul prin care se demonstrează ca sunt înregistrate la ANSVSA, ca exploatație comerciala de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010.

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de Finanțare şi nici nu anunță AFIR, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar nerambursabil.

Efectuarea conformității se va realiza înainte de semnarea Contractului de Finanțare şi constă în verificarea Cererii de Finanțare dacă: documentele originale aflate în posesia solicitantului corespund cu Cererea de Finanțare depusă on-line.

În cazul în care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse documentelor scanate în format electronic, cu excepția situațiilor în care acestea au survenit urmare a solicitării de informații suplimentare, proiectul este considerat neeligibil şi nu se va mai încheia Contractul de Finanțare.

Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere, situație în care proiectul este declarat neeligibil.

Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de Finanțare (Anexa 3 la prezentul Ghid – vezi www.afir.info), parcurgerea integrală şi asumarea celor prevăzute în acesta şi anexele aferente, asigurânduse totodată de intrarea în posesie a acestora.

Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maxim 36 de luni. Aceasta cuprinde:

1. durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corecta a Planului de Afaceri este de maxim 33 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima Cerere de Plată.

2. la durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de Afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăti.

În cazul proiectelor care vizează sectorul pomicol, prin excepție de la prevederile de mai sus, durata de execuție a contractului este de maxim 60 luni calculate începând cu data semnării Contractului de Finanțare de ambele părți. Aceasta cuprinde:

1. durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corecta a Planului de Afaceri este de maxim 57 de luni de la semnarea Contractului şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima Cerere de Plată.

2. la durata de realizare efectiva a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de Afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți.

Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de execuție a Contractului de Finanțare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă. Beneficiarul se obliga să respecte şi să mențină pe toată durata de valabilitate a contractului, Criteriile de Eligibilitate şi de selecție înscrise în Planul de Afaceri, parte integranta din Cererea de Finanțare. În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral, potrivit Ghidului solicitantului, pentru submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

https://www.stiriagricole.ro/pndr-ce-trebuie-sa-faceti-daca-ati-fost-selectat-pentru-finantare-39851.html

490701 accesari

Acest site nu reprezintã poziţia oficială a Uniunii Europene şi nu angajează juridic instituţiile Uniunii Europene.
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de către
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject.